Komunitní centrum Židlochovice

Kontakt: 

Julie Janečková, julie.janeckova@zidlochovice.cz, 737 707 199

Komunitní centrum Židlochovice, Legionářská 950, 667 01 Židlochovice

Profil organizace 

Komunitní centrum Židlochovice je zřízeno městem Židlochovice za účelem podpory sociálně vyloučeným a sociálním vyloučením ohroženým osobám či skupinám osob. Podpora je poskytována formou komunitní sociální práce, při které je zásadní vytváření prostoru pro mobilizaci zdrojů uvnitř komunity a zapojování celého společenství do řešení problémů. Komunitní centrum působí na území vymezeném ORP Židlochovice.

Co tě čeká? 

Podstatou dobrovolnictví je ochota člověka věnovat z vlastní dobré vůle svůj čas a energii ve prospěch druhých lidí a to bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví obohacuje klienty i dobrovolníky samotné, podporuje vzájemnost a vyzdvihuje nezištnost. Komunitní dobrovolnictví nabízí celou škálu možností, je skládankou od občasných drobných výpomocí až po pravidelnou činnost v různých oblastech.

  • dobrovolníci působí podle povahy činnosti buď v Komunitním centru (např. doučování) v terénu (např. pomoc při různých akcích nebo environmentální aktivity), v organizacích, se kterými KC spolupracuje (např. domovy pro seniory v regionu),  nebo u klientů doma
  • dobrovolníci se mohou zapojit individuálně, nebo při větších organizovaných aktivitách i ve skupině, mohou pracovat přímo s klienty, ale také se mohou podílet na různých činnostech
  • dobrovolníci nejsou v organizaci pojištěni (výjimkou je dlouhodobá pravidelná činnost pro sociální zařízení v regionu na základě smlouvy s tímto zařízením)
  • benefity pro dobrovolníky: metodická a intervizní podpora, pravidelné setkávání dobrovolníků, ocenění dobrovolnické činnosti ze strany města formou benefitů na vstupném při veřejných akcích a v městských zařízeních
  • časová náročnost: záleží na možnostech dobrovolníka: 1-2 hodiny týdně, 1- 2 hodiny měsíčně, jednorázová výpomoc
Požadavky na dobrovolníky 
  • minimální věk 15 let
  • chuť pomáhat
  • bezúhonnost

Možnost zapojení cizojazyčných dobrovolníků? ano