Křesadlo 2023

KŘESADLO

Ocenění dobrovolníků / dobrovolnic v Jihomoravském kraji

 

Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků/dobrovolnic, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem.

Spoluorganizátory ceny v JM kraji jsou Maltézská pomoc, o.p.s. - Jihomoravský kraj - Statutární město Brno - Jihomoravské dobrovolnické centrum z.s.

Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhají vykřesat jiskry lidství. Křesadlo je každoročně tvarově originální a ručně vyrobený předmět s nápisem „Křesadlo“ a označením kalendářního roku. Jedná se o skutečně funkční křesadlo vyrobené podle starého vzoru na hradě Křivoklát (podoba ceny je neměnná, je součástí know–how organizace HESTIA – Centra pro dobrovolnictví, z. ú., která je nositelem ceny Křesadlo a prostřednictvím smluvních partnerů realizuje ocenění v jednotlivých regionech).

 

Aktuální informace a formuláře najdete na webu ceny Křesadlo.

Křesadlo je také na facebooku - sledujte novinky...

 

NOMINACE

 • Cenu Křesadlo může získat osoba, která vykonává dobrovolnou činnost v Jihomoravském kraji, nebo pro organizaci, která v Jihomoravském kraji působí, tedy dobrovolník/dobrovolnice - jednotlivec či skupina - pomáhající neziskové organizaci / neformální skupině, nebo nezávisle na organizaci pomáhá komunitě, obci, příspěvkové či neziskové organizaci, spolkům či jednotlivcům.
 • Nominovaným*ou může být jakákoliv osoba starší 15 let, která nebyla v minulosti již cenou Křesadlo oceněna.
 • Dobrovolníci*ice mohou být nominováni*y v níže uvedených kategoriích, v nichž o držitelích*kách ceny rozhoduje komise. V samostatné kategorii divoká karta o držiteli rozhoduje veřejnost.

Kategorie dobrovolnických činností:

 • sociální služby – dobrovolníci*ice vykonávající činnost v rámci sociálních služeb a sociálních zařízení
 • zdravotnictví – dobrovolníci*ice vykonávající činnost v rámci zdravotních služeb či zdravotnických zařízení
 • vzdělávací a volnočasové aktivity – dobrovolníci*ice vykonávající činnost v rámci zájmových a vzdělávacích aktivit, které jsou určené nejrůznějším věkovým skupinám
 • environmentální aktivity – dobrovolníci*ice vykonávající činnost v oblasti ochrany a péče o životního prostředí, ekologické výchovy, energetiky, zemědělství, v oblasti ekologických poraden, v útulcích a záchranných stanicích a v botanických a zoologických zahradách
 • komunitní dobrovolnictví – dobrovolníci*ice vykonávající činnost, která slouží nějakému místnímu společenství, vyrůstá z něj a zároveň je podporuje a buduje a udržuje v chodu lokální společenský život
 • humanitární a rozvojová pomoc – dobrovolníci*ice vykonávající činnost při mimořádných událostech a při následné pomoci
 • dobrovolnictví v kultuře a umění – dobrovolníci*ice vykonávající činnost v oblasti folklóru, hudby, zpěvu a tance, výtvarného umění, v oblasti ochrany kulturního dědictví, divadla, v kinech, galeriích, kulturních domech, v památnících, vydavatelstvích, knihovnách, památkách a muzeích
 • lidská práva – dobrovolníci*ice vykonávající činnost v oblasti lidských práv, rovnosti příležitostí, v oblasti genderu, práce s menšinami, v občanských poradnách

+ divoká karta veřejnosti – dobrovolník*ice (skupina dobrovolníků*ic) spadající do jakékoliv z předchozích kategorií, který získá nejvíce preferenčních hlasů od veřejnosti prostřednictvím elektronického hlasování

Zasílání nominací

Dobrovolníky*ice (jednotlivce nebo skupinu) mohou nominovat neziskové organizace / neformální skupiny, spolky, obce i široká veřejnost. Jeden navrhovatel může zaslat libovolný počet nominací. K tomu využije elektronický formulář umístěný na specializovaných webových stránkách. 

NOMINAČNÍ ČAS PRODLOUŽEN do 15. 10.!

Doporučení pro navrhovatele*ky:

 • dobře popsat charakter dobrovolné činnosti kandidáta*ky v kontextu jeho života a profese či studia, i z hlediska přínosu pro organizaci, ve které dobrovolník*ice působí;
 • popsat konkrétní obsah či náplň dobrovolné činnosti;
 • uvést výjimečnost dobrovolníka*ice – zajímavá cílová skupina, které se věnuje; tvořivý nápad, netradiční činnost atd.;
 • popis lze doplnit odkazem na vhodnou přílohu – např. fotografie z akce, článek na internetu, či jiný materiál.
 • Podmínkou udělení ceny je podepsaný souhlas nominovaného na cenu Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu udělení ceny. Formulář "Souhlas s nominací" je přílohou Uživatelské příručky (viz PDF dokument níže). Naskenovaný a podepsaný souhlas s nominací je třeba vložit pomocí webového formuláře a odeslat souběžně s nominací. Nominace bez podpisu nominovaného nemohou být dále hodnoceny.

Dotaz na nejmenovaného hodnotitele: "Podle čeho hodnotíte zaslané nominace?" - "Hlavně podle vykreslení osobního příběhu a síly inspirace pro ostatní potenciální dobrovolníky. Nehodnotíme, oceňujeme."

Výběr z nominovaných:

O tom, komu bude náležet ocenění Křesadlo, rozhoduje komise složená ze zástupců*kyň neziskových organizací, státní správy a samosprávy, médií, významných vzdělávacích a kulturních institucí ad. Komisi řídí pořadatelská organizace Maltézská pomoc, o.p.s. Komise k hodnocení využívá základní nominační kritéria: délku, pravidelnost a intenzitu činnosti; přínos pro organizaci / pro komunitu; povahu dobrovolné činnosti.

Každý*á člen*ka hodnoticí komise uděluje vybraným třem nominovaným v každé kategorii 1, 2 a 3 body podle svých preferencí. Porovnáním součtu bodů je sestaveno pořadí nominovaných v každé kategorii. Ocenění získá dobrovolník*ice / skupina dobrovolníků*ic s nejvyšším počtem bodů. Hodnoticí komise může rozhodnout o ocenění více dobrovolníků*ic / skupin dobrovolníků*ic v některé kategorii stejně jako o neudělení ceny v některé kategorii.

Ve speciální kategorii hlasování veřejnosti (divoká karta) hlasuje o oceněném dobrovolníkovi / skupině dobrovolníků veřejnost pomocí elektronického hlasování na webových stránkách.

Ceny Křesadlo za daný kalendářní rok jsou předávány na slavnostním večeru, na který jsou zváni*y všichni nominovaní dobrovolníci/všechny nominované dobrovolnice, zástupci*kyně neziskových organizací, hodnitelé*ky. 

 

Uživatelská příručka s pravidly ceny Křesadlo

+ Souhlas s nominací (k vytisknutí, podpisu, naskenování a přiložení do online Nominačního formuláře)