Charita Strážnice

Kontakt: 

Ing. Marie Jurasová, marie.jurasova@straznice.charita.cz, tel.: +420 739 524 381, +420 518 333 207

Charita Strážnice, Kovářská 396, Strážnice 696 62

Profil organizace 

Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a
naději.Charita je nestátní nezisková organizace působící v oblasti sociální, zdravotní a také
v oblasti humanitární pomoci. Posláním Charity Strážnice je s vírou, nadějí a láskou
poskytovat pomoc potřebným lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání a národní či sociální
příslušnosti. Sdružuje dobrovolné i profesionální pracovníky, kteří podle svých nejlepších
sil pracují ve službě potřebným.

Máme 20letou zkušenost v práci s převážně s dospělými osobami, ať už to jsou senioři, kteří ztrácí
schopnost sebepéče, zároveň i osobami jakkoliv nemocnými v produktivním věku, kteří hledají
pomocnou ruku, sáhly si na dno, řeší možná více problémů, než by většina z nás unesla.
Cílem našich snah je, aby těmto osobám bylo zas dobře, aby si obnovili narušené vztahy se svými
blízkými způsobené tíživou nepříznivou situací nemocí nebo sociálními podmínkami. Podporujeme
celistvost rodiny, posilujeme její vlastní kompetence a pomáháme vytvářet harmonické a
podnětné prostředí pro další rozvoj jedinců, proto se zaměřujeme především na podporu
kompetencí jedinců. Už jsme si vyzkoušeli sílu dobrovolnictví v roce 2022, kdy jsme
organizovali pomoc ukrajinským utečencům a chceme na tom i dále pracovat.
„Chceš s námi zažít dobrodružství a spojit své síly s druhými v dobrovolnické činnosti? Chceš
navštívit zahraničí s naším projektem? Tak se k nám přidej!“ Stačí jen zaslat na náš email své
iniciály, kontakt a v čem konkrétně bys chtěl pomáhat.

Co tě čeká? 

Podporujeme osamocené osoby, mladiství od 16 let do 18let, samoživitelky nemocné nebo
v tíživé sociální situaci a další osoby v produktivním věku od 18 do 65 let, ale i osamocené
seniory, kteří většinou pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Konkrétní obsah
setkání a činnosti jsou v režii Vás a osob, kterým se rozhodnete pomoci.

Dobrovolníci se zapojují podle potřeby buď individuálně, ve skupině, v zázemí
Charity Strážnice, na akcích, s klienty apod. Přestože máme každoročně pravidelné
aktivity s dobrovolníky, kde nám pomáhají již zkušení dobrovolníci, chceme dále
zajistit i mimořádné aktivity. Rádi přivítáme další nové osoby, jakéhokoliv věku.
Především bychom rádi oslovili střední školy a ukázaly jim možnosti spolupráce.
Chceme uspořádat v dalších letech akci pro veřejnost s názvem „Dobrokafe“ . Také
máme v plánu vyhlášení soutěže pro studenty středních škol na nejlepší spot pro
Chráněné dílny Charity Strážnice a zapojit se ve dnech dobrovolnictví 2025.

Požadavky na dobrovolníky 

Dobrovolníci se ve Strážnici zapojují do jednorázových akcí jako Tříkrálová sbírka nebo jiné
benefiční akce, dále při materiální a potravinové sbírce. Dobrovolníci nám také pomáhají při
prodejích našich výrobků chráněných dílen na různých trzích a jarmarkách v průběhu roku,
když je nedostatek pracovníků. Dobrovolnictví se odehrává na různých místech. Buď u nás
v organizaci nebo v terénu podle pokynů koordinátora nebo s klienty venku, výjimečně u
klientů doma.

Podle potřeby také dobrovolníci docházejí do humanitárního skladu, ale je i možnost po
dohodě s koordinátorem a vedoucích služeb, docházet pomáhat do jednotlivých zařízení
sociální služeb.

Zapojit se tak mohou pravidelně i nepravidelně, například v Charitní pečovatelské
službě, kde mohou pomoci s nákupy nebo je doprovázet na vycházkách, při rozhovorech, při
vaření nebo úklidu, při údržbě zahrady, ale i četbě knihy na přání.

Dále mohou dobrovolníci pravidelně nebo nepravidelně v ambulantní sociální službě,
sociálně terapeutické dílny Kotva, kde mohou pomáhat při činnostech v rámci pracovní
terapie podle předem určeného programu v dílně, ale i na charitní zahradě.

Pojištění: Dobrovolníci jsou v organizaci pojištěni.Supervize, cestovné, stravenky, apod.

Časová náročnost: různorodá dle domluvy a akce - buď krátkodobé akce, nebo
podpora při dlouhodobé spolupráci, nebo při mimořádných akcích apod.

Dobrovolníkem se může stát každý kdo je starší 18 let.

Další požadavky:

- absolvování vstupního školení

- vzdělání zakončené minimálně maturitou

- věk nad 18 let

- schopnost vytvářet přátelské vztahy

- umění naslouchat

- schopnost empatie, upřímnost, porozumění a pochopení pro druhého

- 1-2 hodiny věnované klientovi týdně