Získejte finance na dobrovolnické aktivity s ukrajinskými příchozími

Z UKRAJINY MEZI NÁS - grantová výzva pro začleňování nových sousedů: V reakci na přetrvávající válku na Ukrajině NADACE VIA podporuje lokální iniciativy a dobrovolnické skupiny, které se rozhodly pomáhat ukrajinským příchozím se snadnějším začleňováním do naší společnosti. Uzávěrky pro podání projektů jsou 30. 11. 2022 a 31. 1. 2023.

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Výše podpory: od 20 000 do 100 000 Kč.
Realizační období: minimálně 3 měsíce, maximálně 12 měsíců

KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • Neformální skupiny přátel (skupiny od 3 osob). U mládeže nebo skupiny žáků/studentů musí být minimálně jedna osoba ve věku 18+.
 • Neziskové organizace fungující primárně na dobrovolnickém základu.
 • Neziskové a příspěvkové organizace realizující aktivity nad rámec své agendy (včetně škol, školních zařízení, knihoven).
 • Obce do 3000 obyvatel.

CÍLE PROJEKTU
Váš projekt by měl splňovat alespoň jeden z těchto cílů:

 • Podpořit ukrajinské uprchlíky v začleňování do české společnosti (komunitní akce, např. společné brigády, neformální vzdělávání, jazyková průprava, adaptační kurzy, kroužky, sportovní, kulturní a volnočasové aktivity).
 • Podpořit aktivity snižující napětí mezi nově příchozími a místními obyvateli (sousedská setkávání, společně realizované akce, místní osvětové aktivity, kampaně, neformální společenské události, jako společné snídaně, plesy, oslavy).
 • Podpořit ukrajinské uprchlíky v realizaci aktivit v rámci vlastní komunity, se zapojením místních obyvatel (komunitní vzdělávání, společné setkávání, svépomocné skupiny, společné oslavy tradičních svátků, smíšené sbory, tradiční a folklorní události)

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Každý projekt posuzuje hodnotící komise, která se zaměřuje zejména na tato kritéria:

 • Aktivní zapojení ukrajinských uprchlíků – do projektu se aktivně zapojí příchozí z Ukrajiny. Vytvářejte jej spolu s nimi a ne jen pro ně – neměli by být pouze pasivními příjemci podpory.
 • Aktivní zapojení místních obyvatel či institucí – do projektu se zapojí kromě žadatele i další aktivní jednotlivci (dobrovolníci) či instituce (neziskové organizace, samospráva, knihovny, školy apod.) nebo firmy.
 • Propojování místních a příchozích – projekt bude obsahovat i aktivitu, která povede k propojování místních obyvatel s uprchlíky (sousedská slavnost, společné pouštění draků, workshop vaření apod.).
 • Lokálnost – projekt realizujte v místě, kde žijete.
 • Udržitelnost/dopad – projekt má jasnou vizi a obsahuje aktivity, které budou mít dlouhodobý pozitivní dopad na vzájemné soužití.

HARMONOGRAM

 • 1. 11. 2022 Spuštění výzvy, následně konzultace projektových záměrů a příjem přihlášek
 • 13. 12. 2022 Zasedání 1. hodnoticí komise (pro přihlášky podané do 30. 11. 2022)
 • 14. – 16. 12. 2023 Informování o podpoře/nepodpoře projektů z prvního zasedání komise
 • 28. 2. 2023 Zasedání 2. hodnotící komise (pro přihlášky podané do 31. 1. 2023)
 • 1. – 3.3. 2023 Informování o podpoře/nepodpoře projektů z druhého zasedání komise

Nadace Via přihlášky přijímá průběžně do vyčerpání alokovaných prostředků. Komise se schází dle poptávky cca 1x za 2 měsíce.

NA CO JE MOŽNÉ ŽÁDAT

 • Materiální náklady na workshopy, komunitní vzdělávání, sousedské slavnosti, apod. 
 • Lektorné a honoráře za realizaci aktivit nad rámec dobrovolnické podpory.  
 • Propagační materiály na integrační/vzdělávací aktivity.
 • Doprava a vstupy na výlety (výlety by neměly být jedinou složkou, ale pouze jednou z aktivit).
 • Pronájem a základní vybavení prostor pro setkávání (neinvestičního charakteru).
 • Provozní náklady (max. do výše 15 % celkové žádané částky).
 • Koordinace integračních aktivit a osobní náklady spjaté s realizací projektu (nad rámec běžné náplně činnosti organizace a dobrovolnické práce).
 • Další náklady potřebné pro realizaci projektu (v případě, že jsi jejich oprávněností nejste jistí, kontaktujte nás).

KOMPLETNÍ INFORMACE hledejte na webu Nadace Via.